EL BLOG DE DEIXALLES

ELECCIONS LOCALS I AUTONÒMIQUES 2015: TRANSFORMAR ELS TERRITORIS DES DE L’ECONOMIA SOLIDÀRIA

DEIXALLES elecciones

Propostes de la Fundació Deixalles, transformar els territoris des de l’economia solidària

Eleccions locals i autonòmiques 2015

Davant la celebració en 2015 d’eleccions per a diferents institucions locals i autonòmiques en l’Estat Espanyol, des de la Fundació Deixalles  (Membre de REAS, AERESS, EAPN i Federació de Salut Mental) volem fer arribar a partits polítics, agents socials i ciutadania en general, les propostes que en matèria de política local proposam per avançar en la transformació dels territoris baix criteris d’economia solidària.

Territoris on l’economia estiguin al servei de les persones, el bé comú i la sostenibilitat de la vida; i desenvolupin un model cap a la construcció de societats més equitatives, inclusives, social i ambientalment sostenibles.

Desenvolupar una gestió institucional al servei del bé comú.

Les institucions a través de la seva gestió i amb els instruments propis, han d’adoptar mesures basades en els criteris del bé comú. El seu funcionament pot convertir-se en una eina eficaç i multiplicadora d’altres polítiques públiques, a més de democratitzar la institució i posar-la al servei de la ciutadania.

 • Promoure espais efectius i descentralitzats, on la ciutadania i les organitzacions socials puguin participar activament en la identificació, gestió i avaluació de les polítiques  públiques.
 • Realitzar auditories públiques i participatives de la gestió econòmica i garantir eines de control de la despesa, a més de transparència en totes les contractacions públiques.
 • Implementar processos d’elaboració de pressupostos públics participatius, on la ciutadania i les organitzacions socials puguin incidir en los continguts i prioritats de despeses i inversions.
 • Reforçar política, tècnica i pressupostàriament aquelles àrees prioritàries per impulsar la cohesió i la inclusió social: rendes bàsiques de garantía d’ingressos, serveis i polítiques socials, vivenda, educació, salut, etc. Adequarimillorarlespensionsnocontributivesiassistencialsalesnecessitatsdelscol·lectius per tal degarantirunavidadignainormalitzada.Impulsarlacreaciód’unaRendaMínimadeSubsistència.
 • Establir Plans d’Inclusió social ambobjectiusclars,recursosadequats,sistemesd’informacióiseguimentiunaadequadaimplicaciódelesorganitzacionssocials.
 • Desenvolupar mesures de compra pública socialment responsable, prioritzant criteris socials, ètics i ambientals en la contractació i compra de serveis i productes per part d’institucions: clàusules socials relacionades amb el foment de la inserció sociolaboral, la sostenibilitat ambiental i els circuits de proximitat, recolzament a entitats no lucratives i d’economia social i solidària, impuls polítiques d’igualtat d’oportunitats, comerç just, garantía de condicions laborals dignes, etc.
 1. Actualització contínua guia de clàusules socials i reserva de mercat.
 2. Impulsar mesures dirigides a incloure l’impost sobre el valor afegit en els procediments de contractació pública.
 3. Impulsar procediments de contractació que incloguin mesures de compra pública i socialment responsable.
 • Desenvolupar polítiques de reserva de mercat de contractació pública, per a entitats socials del tercer sector
 • Promoure l’estabilitat dels serveis iprogramesd’orientació,  de formacióiinserciólaboralperacol·lectiusvulnerables mitjançantconvenisplurianuals, o contractes programes. Avançar cap el procés de concertacions de serveis socials.
 • Foment de la inversió ennovespolítiquesiprogramesdesuportalsCentresEspecialsde Treballiales Empreses d’Inserció, que garanteixielcomplimentdela normativaestataliautonòmicaiimpulsiunincrementsubstancialdelasevaactivitatidelasevaofertaarreudelterritori.
 • Afavorir el valor d’ús enfront al valor de canvi en el sòl rústic i espais urbans infrautilitzats per desenvolupar activitat econòmica social i comunitària.
 • Limitació d’espais per les grans superfícies, així com per la publicitat que fomenti el consum.
 • Participar como institucions sòcies de cooperatives socials de finances ètiques i utilització preferent dels seus serveis davant la banca convencional.
 • Participar como institucions sòcies de cooperatives socials de generació i comercialització d’energies renovables i utilització preferent dels seus serveis davant les multinacionals i empreses privades lucratives.
 • Promoure la simplificació i unificació administrativa, per tal de garantir una administració pública al servei de la comunitat i fomentar la racionalització i l’eficiència de l’administració, desenvolupar la coordinació entre els diferents òrgans i conselleries.
 • Actualització i desenvolupament del decret d’empreses d’inserció. Dotació de línies d’ajuts en relació a les empreses d’inserció, per tal que persones procedents de col·lectius vulnerables es puguin promocionar com a persones i dignificar la seva situació.
 • En relació a la salut mental potenciarimillorarladotacióeconòmicad’estructuressociosanitàriesvinculadestalscom:centres ocupacionals,tallersrehabilitadors,programesd’inserciólaboralisocial,programesd’habitatgeiatenciódomiciliària.
 • Establir meses de diàleg entre l’administració i les entitats del tercer sector. 

Impulsar una nova economia per un desenvolupament alternatiu

Les institucions públiques poden incidir en la transformació de l’activitat econòmica d’un territori, a través d’accions directes i indirectes que reorientin dita activitat des dels criteris de l’economia social i solidària. Amb això es pretén impulsar estratègies i pràctiques del desenvolupament local alternatives.

 • Enfortir el teixit econòmic de l’economia social i solidària, transformat l’àmbit productiu des d’un model de gestió amb valores alternatius i la generació d’ocupació com objectiu social. Desenvolupar per això els següents serveis diferencials:
 1. Creació o transformació d’espais físics per a las empreses d’economia social i solidària: cessió de locals municipals, espais de coworking, polígons empresarials…
 2. Serveis d’assessoria, formació i acompanyament a les iniciatives econòmiques alternatives.
 3. Participació de las institucions en la creació de fons d’avals, ajudes financeres o intermediació amb entitats de finances ètiques per l’emprenament o el desenvolupament empresarial.
 4. Incentius fiscals de competència local per les iniciatives econòmiques socials i solidàries.
 5. Serveis per la creació de noves empreses i per a la reconversió d’altres baix fórmules d’economia social y solidària.
 6. Enfortir sectors altament precaritzats a través de l’impuls d’ocupació en empreses d’economia social y solidària (serveis d’atenció social, gestió de residus, …).
 7. Impulsar l’activitat econòmica social y solidària, a través de la promoció de la gestió comunitària i cooperativa de bens i serveis comuns.
 8. Cessió d’us d’espais públics per a la celebració de firis de mercat social i altres actes de l’economia social y solidària.
 • Promoure i incentivar el desenvolupament de circuits d’economia local
 1. Promoció de fires d’economia social y solidària.
 2. Recuperació i promoció de mercats d’alimentació de proximitat.
 3. Creació i impuls de monedes locals.
 4. Recolzar la innovació en consum col·laboratiu, cooperatiu, col·lectiu…
 5. Promoure el desenvolupament d’intercanvis no monetaris (bancs del temps, mercats d’intercanvi …).
 6. Ampliar serveis d’intercanvi en punts verds.
 • Desenvolupar campanyes de sensibilització ciutadana i de conscienciació de determinats agents socials en matèries relacionades amb l’economia social i solidària que permeti difondre les seves alternatives i sensibilitzar sobre la necessitat d’un canvi de paradigma econòmic.
 1. Campanyes de promoció de mercats socials i el consum responsable.
 2. Promoure i sensibilització sobre finances ètiques i solidàries.
 3. Campanyes de promoció de les cooperatives de consum (energia, alimentació, salut, serveis…).
 4. Sensibilització i formació a personal tècnic y polític institucional sobre la economia solidària i elaboració de guies per al impuls de polítiques públiques.
 5. Campanyes de sensibilització específiques sectors determinats: àmbit educatiu, moviment veïnal, associacions de consumidors i consumidores, associacions de dones, teixit  associatiu …
 6. Programes de recolzament i assessorament a ajuntaments per a que es converteixin en agents de canvi social. 

Promoure la cura de la nostra terra i la sostenibilitat ambiental

L’economia solidària proposa un canvi de paradigma que situï la sostenibilitat de la vida en el centre de l’activitat econòmica. Això inclou, entre altres aspectes, la promoció d’iniciatives de transició, y el desenvolupament de polítiques públiques basades en la sostenibilitat ambiental i en la cura de la terra i l’entorn rural.

 • Promoure programes d’educació ambiental per a la ciutadania en general i per a la infància i joventut en particular.
 • Promoure la reducció del consum i l’eficiència en l’us energètic, així com la soberania energètica.
 1. Impulsar una auditoria energètica en el territori per al desenvolupament d’un pla de racionalització del consum en els nivells domèstic, industrial y públic.
 2. Promoure projectes d’inversió comunitària en energies renovables, a través del recolzament financer, tècnic i jurídic.
 3. Compromís de contractació pública d’energies netes i renovables.
 4. Sistemes d’enllumenat eficients.
 5. Polítiques sostenibles de mobilitat.
 6. En relació a la pobresa energètica, inclusió dels bonos d’electricitat en les ajudes socials i pressió davant les empreses de comercialització.
 7. Mesures de recolzament i bonificacions en la rehabilitació d’edificis.
 •  Adoptar una política de residus 0 que contempli, entre altres, aquestes mesures:
 1. Caminar cap a polítiques de recollida selectiva més exigents, incrementant la reducció, reutilització i reciclatge de residus.
 2. Incentius per a la reducció de residus i embalatges en l’àmbit comercial.
 3. Prioritzar a les empreses d’economia social i solidària en l’àmbit de la gestió de residus.
 4. Revisar el Pla Director de Residus incorporant les noves directius ambientals i establint objectius concrets de reducció, reutilització i reciclatge.
 • Assumir el paradigma de la nova cultura de l’aigua com a base per a la seva gestió pública:
 1. Paralització de processos de privatització de la gestió de l’aigua.
 2. Fomentar i vigilar una xarxa d’abastiment i depuració eficient de l’aigua.
 • Promoure la custòdia i protecció del territori
 1. Utilització d’eines de planificació basats en models més sostenibles i no especulatius de l’us del sòl.
 2. Adequada gestió forestal, recuperació y cura de pastures, posada en valor de ecosistemes.
 3. Promoció i cura de bens comuns urbans: horts comunitaris, cinturons verdes…
 • Crear bancs de terres per a la recuperació de l’activitat agrícola.
 • Promoure polítiques que incentivin la distribució, comercialització i consum de productes ecològics, de proximitat i comercialització justa.

 

 

Comentaris

Deixa un comentari

L’adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *