EL BLOG DE DEIXALLES

PRESENTACIÓ DE L’INFORME DE RESULTATS DEL BARÒMETRE DEL TERCER SECTOR SOCIAL ILLES BALEARS 2015

deixalles barometro

Palma de Mallorca, 30 de novembre de 2015

Avui s’ha presentat a CaixaForum Palma l’informe de resultats del Baròmetre del

Tercer Sector Social Illes Balears1 2015.

El Baròmetre vol ser un esforç de les entitats socials que pertanyen a les federacions o

xarxes membres del Tercer Sector Social, sorgit per oferir dades periòdiques i

actualitzades sobre l’aportació del sector a la societat. Ara es presenta la primera

edició del baròmetre, que ha estat possible gràcies al suport de l’Obra Social “la

L’objectiu del baròmetre és conèixer amb profunditat quina és l’aportació del Tercer

Sector Social a la societat, el seu abast, i quines són les dificultats i els mitjans que es

tenen avui per fer-ho.

La informació del Baròmetre del Tercer Sector Social Illes Balears s’ha obtingut a

través d’enquestes online. A més de dades generals sobre formes jurídiques,

col·lectius o persones ateses, àmbit d’intervenció i territorial, i xarxa a la qual

pertanyen les entitats, l’enquesta recull informació sobre els aspectes següents:

 Volum d’ingressos, evolució i distribució.

 Solvència de les entitats i deute de les administracions.

 Suport i impacte social de les entitats: persones sòcies i donants, persones

beneficiàries directes i voluntariat.

 Professionals: llocs de feina en plantilla de les entitats.

 Preocupacions: identificació de les qüestions que representen una preocupació

o dificultat per a les entitats.

Les xarxes i federacions que conformen el Tercer Sector Social Illes Balears reuneixen

un total de 83 entitats. D’aquestes, s’han recopilat enquestes d’un total de 50. Les

restants, una part són entitats petites amb reduïda activitat econòmica i sense

estructura professional, poc significatives a efectes estadístics; i l’altra, entitats de

Menorca de l’àmbit de la discapacitat, l’activitat de les quals actualment forma part de

la Fundació per a Persones amb Discapacitat de Menorca, de caràcter públic.

Per tant, els resultats globals que s’ofereixen són de mínims, en el sentit que s’acosten

a la realitat global del Tercer Sector Social de les Illes Balears però no l’abasten en la

seva totalitat; aspecte que s’intentarà corregir en properes edicions del baròmetre.

1 Tercer Sector Social Illes Balears és una associació constituïda legalment en 2010. La seva missió és

aglutinar les xarxes d’acció social de les Illes Balears per tal de representar i reivindicar, amb més força,

les mancances socials no cobertes de molts de ciutadans i ciutadanes d’aquesta comunitat. Actualment

està formada per: Coordinadora Balear de Persones amb Discapacitat, EAPN-Illes Balears. Xarxa per a la

Inclusió Social, FEAPS Balears (Federació Balear d’Organitzacions en Favor de les Persones amb

Discapacitat Intel·lectual), FoQua (Fòrum per la Qualitat. Associació Empresarial d’Entitats Sense Ànim de

Lucre del Sector de la Discapacitat), Federació d’Entitats i de Serveis de Salut Mental de Mallorca, ONCE

Illes Balears, REAS Balears (Xarxa d’Economia Alternativa i Solidària Illes Balears), Federació Predif Illes

Balears i Fòrum d’Entitats del Tercer Sector de Menorca.

CONCLUSIONS:

Contribució a la creació de riquesa i d’oportunitats laborals. El moviment econòmic de

les entitats genera un retorn social, en el cas de les despeses de personal a través de

les cotitzacions a la Seguretat Social i l’IRPF, i en el cas d’altres despeses a través de

l’IVA. Quant a les oportunitats laborals, aquestes s’ofereixen tant per a professionals

especialitzats i personal de suport com a persones en situació de vulnerabilitat

beneficiàries de programes d’inserció laboral:

 Volum econòmic 2014: 95.359.262 €

 Elevat percentatge d’ingressos no procedents de fonts públiques: 40,78%

Aquestes ingressos no procedents de fonts públiques poden ser per prestació

de serveis, ajuts d’institucions privades i empreses, donatius i quotes de

particulars i esdeveniments, rifes i venda d’articles.

 Mitjana anual de plantilla: 3.418

Elevat deute de les administracions públiques:

 S’ha identificat un deute global de 13.463.852 €

 Aquest deute ha generat una despesa financera de 260.003 € en 2013 i de

199.696 € en 2014.

Contribució a la societat de les entitats del Tercer Sector Social a través de les

persones sòcies i donants, persones voluntàries i persones beneficiàries directes,

pertanyents a diferents col·lectius en situació de vulnerabilitat i objecte d’un ampli

ventall de tipus d’intervencions de caràcter social:

 Persones sòcies i donants: 36.136

 Persones voluntàries: 6.440

 Persones beneficiàries directes: 144.803

Elevada ràtio de persones ateses en relació als professionals:

 Amb 3.418 professionals es proporciona atenció directa a 144.803 persones;

amb una ràtio de 42,4 persones beneficiàries per professional.

S’ha de fer constar per una banda que no tots els professionals disposen d’una

jornada completa, i per altra que entre l’ampli ventall de serveis i intervencions

per a persones en situació de vulnerabilitat hi ha que presenten un caràcter

més puntual i altres més permanent.

 Entre l’ampli ventall d’intervencions destaquen: l’atenció psicosocial (62% de

les entitats), la inserció laboral (52%), la sensibilització (48%), l’atenció diürna

(42%), les accions preventives (36%) i l’educació en el lleure i la formació

(34%).