EL BLOG DE DEIXALLES

Nova recollida de Manacor

Deixalles Serveis Ambientals farà la recollida de voluminosos, residus tèxtils i preparació per a la reutilització de Manacor.

L’Ajuntament de Manacor ha adjudicat el nou contracte de recollida de voluminosos, residus tèxtils i preparació per a la reutilització del municipi a l’Empresa d’Inserció DEIXALLES SERVEIS AMBIENTALS de la Fundació Deixalles.

El nou contracte es divideix en dos lots, un consistent en la recollida de residus, neteja viària i gestió de deixalleries; i un segon lot reservat a empreses d’inserció social, que consisteix en la recollida de voluminosos, residus tèxtils i preparació per a la reutilització. Després de passar pel procés de licitació preceptiu, el nou contracte, que estava dividit en dos lots, s’ha adjudicat a l’empresa LUMSA (recollida de residus, neteja viària i gestió de deixalleries) i a la Fundació Deixalles (recollida de voluminosos, residus tèxtils i preparació per a la reutilització).

Un cop recollits els voluminosos traslladaran al parc verd municipal de Manacor on seran separats i classificats segons la seva tipologia i dipositats als contenidors o espais habilitats. Els materials que potencialment puguin preparar-se per a la reutilització es separaran i es classificaran .

Les tasques específiques de preparació per a la reutilització es realitzaran a les instal·lacions pròpies de la Fundació Deixalles, als diferents centres de preparació per a la reutilització que té repartits per tot Mallorca. Deixalles Serveis Ambientals farà les operacions per a la reutilització necessàries per recuperar el màxim de materials i productes i  tindrà cura i resguard dels residus recollits fins a la destinació final.