EL BLOG DE DEIXALLES

Busquem un Auditor Extern independent 

Busquem un Auditor Extern independent per a la realització de treballs d’auditoria per a un projecte aprovat a la primera convocatòria del Programa Interreg Sudoe 2021-2027

Entitat contractant: Fundacio Deixalles – Àrea de Projectes

Correu electrònic: tecnicprojectes@deixalles.org

Adreça de l’òrgan de contractació: Carrer Son Gibert 8A-07008

Palma de Mallorca (Espanya)

Experiència mínima: almenys 5 anys

Tipus de contracte: contracte de serveis professionals (honoraris)

Objecte del contracte:

Servei d’auditoria per al projecte de la convocatòria del Programa Interreg Sudoe 2021-2027, amb període de justificació vigent a la data d’aprovació del procediment de contractació a la Fundació Deixalles.

Necessitats a satisfer:

Serà el responsable de realitzar les verificacions establertes a l’article 74.1.a del Reglament (UE) núm. 2021/1060 i article 46 apartats del 3 al 9 del Reglament (UE)

núm. 2021/1059.

Que el treball d’auditoria estigui correctament documentat i accessible amb la finalitat d’assegurar una revisió eficient del treball de manera que un altre auditor del Programa Interreg Sudoe pugui auditar-lo amb la utilització de l’arxiu de control

Utilitzar els models estandarditzats d’informació i control del programa i, si escau, de la DGFE, per comunicar la despesa, per documentar els controls i per confirmar les despeses subvencionables.

Revisar i validar les despeses justificades del projecte i emetre’n un informe d’auditoria abans del maig de cada any.

Tenir un coneixement suficient de la llengua del programa a fi de llegir i comprendre els documents rellevants i emplenar adequadament la documentació de control.

Requisits

• Estudis mínims

Grau en administració i direcció d’empreses, economia, finances, comptabilitat o equivalent.

• Experiència mínima

Almenys 5 anys

• Imprescindible resident a

Província Balears

• Inscripció: L’auditor ha d’estar inscrit al Registre Oficial d’Auditors de

Comptes (ROAC).

• Idiomes requerits:

Català i Castellà.

• Coneixements necessaris

Auditoria interna i externa

Gestió pressupostària

Control intern

Sector Públic

Comptabilitat

Control pressupostari

Coneixements d’informàtica a nivell avançat: full de càlcul, processador de text, presentacions, ERP de gestió comptable, recursos humans, qualitat, projectes i pressupost.

Preu del contracte

El valor estimat del contracte és de 3.000€ (tres mil euros) IVA exclòs.

IVA al 21%: 630 €

Revisió de preus: NO

Durada total: des del dia de signatura del contracte amb l’auditor fins a la realització de l’informe final del projecte.

Lloc d’execució: Les auditories es realitzaran presencialment a la seu social de Palma de Fundacio Deixalles.

Criteris d’adjudicació: El preu més baix.

Termini presentació d’oferta:

Fins al 8/05/2024.

Enviar per correu electrònic: tecnicprojectes@deixalles.org