Espai de taller i autoreparació

La Fundació Deixalles treballa per prevenir la generació de residus a les Balears. Per a aconseguir-ho ofereix a la societat balear un servei gratuït de recollida d’objectes reutilitzables com voluminosos, roba, llibres, joguines i altres als que tractem d’allargar la seva vida útil a través de la seva reutilització als nostres tallers. 

Els mobles, joguines, roba i altres objectes que provenen de les donacions de particulars i empreses a Deixalles són la matèria primera per els nostres tallers, on les persones usuàries dels nostres itineraris d’inserció adquireixen o milloren les seves habilitats laborals, alhora que allarguen la vida útil dels objectes i aparells.

 La reutilització suposa importants i beneficis ambientals per les nostres illes, evitam que un material és converteixi en residu i allargam la seva vida útil, amb el conseqüent estalvi d’aigua, energia, i matèries primeres, i reduint les emissions de CO2. La Fundació gestiona a més nombrosos serveis mediambientals en col·laboració amb administracions públiques i empreses privades. Entre aquests serveis innovadors es troba al Centre de Preparació per a la Reutilització (CPR) de Residus d’Aparells Elèctrics i Electrònics (RAEE), on en col·laboració amb els seus fabricants aquests són testats i reparats d’acord amb la normativa vigent i posats a la venda amb garantia de ús. La nostra actuació a aquests serveis s’ajusta a la política europea de gestió de residus: primer, reduir el volum de residus generats mitjançant la reutilització; després preparar per a reutilitzar; i, finalment, reciclar

Les activitats generades en la reutilització d’objectes i la gestió dels residus reutilitzables són desenvolupades en la seva major part per persones de col·lectius vulnerables.