RESPOSTA DE CONFIRMACIÓ DE RECEPCIÓ DE CV

Li comuniquem que hem rebut el seu curriculum i que de conformitat amb el previst a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de protecció de dades de caràcter personal, li informem que les dades personals que proporciona en aquest moment o amb posterioritat, seran tractades e incorporades a un fitxer de dades de caràcter personal inscrit a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, del que és responsable l’entitat Fundació Deixalles.

Mitjançant el lliurament del seu curriculum vostè consenteix el tractament de les seves dades personals amb la finalitat de participar als processos de selecció realitzats per la Fundació Deixalles. El currículum que lliura té una validesa d’un any, transcorregut el qual serà destruït, pel que haurà de presentar un nou currículum actualitzat si desitja continuar participant als processos de selecció que s’efectuïn en el futur.

Per a exercir els seus drets d’accés, rectificació i cancel·lació de les dades contingudes en aquest fitxer pot, mitjançant escrit, dirigir-se a la Fundació Deixalles, amb domicili al carrer Son Gibert, nº 8-A, de Palma de Mallorca.