Imagen Superior

Som un projecte de Economia Solidària que té com a objectiu contribuir a la construcció d’una societat més justa i sostenible, afavorint la inserció social i laboral de persones en situació o risc d’exclusió social de Mallorca, mitjançant la realització d’activitats relacionades, principalment, amb els residus i la millora del medi ambient.

Les activitats que es realitzen als Serveis de Gestió de Residus són activitats per les que estam subcontractats per empreses que tenen una concessió administrativa del Consell de Mallorca per a la gestió d’aquests residus. Les empreses contractistes són TIRME i MAC INSULAR.

organigrama

LA NOSTRA ACTIVITAT

la nostra activitat

Mitjana de llocs de feina: 154. Plantilla mitja 205 treballadors.

Tipologia plantilla.

 • Inserció laboral: 60% dels/de les treballadors/es procedeixen de col•lectius en risc i/o situació d’exclusió social.

 • Gran diversitat cultural: 49% són immigrants

 • 82% d’homes i 18% de dones

QUÈ FEM?

Selecció d’envasos lleugers.

Caracteritzacions de la Fracció Orgànica de Residus Municipals (FORM)

Neteja d’instal•lacions i maquinària a totes les plantes de tractament.

Selecció de Residus de Construcció i Demolició (RCD)

Selecció i acondicionament de Residus Voluminosos (RV)

Reparació i reutilització de Residus voluminosos.

Recerca i creació de serveis i projectes que possibiliten la creació de llocs de feina per a col•lectius en risc i/o situació d’exclusió social.

Un element bàsic en la realització de les activitats és la Prevenció de Riscos Laborals.

la nostra activitat

ÀREA SOCIAL

L'equip social treballa de manera transversal tots aquells aspectes socials relacionats amb la plantilla de treballadors/es de les diferents plantes: formació, atenció a demandes concretes dels/de les treballadors/es, atenció a la diversitat, etc

area social

Activitats

 • Selecció de Residus de Construcció i Demolició.

 • Selecció de Residus Voluminosos.

 • Taller de Reutilització de RV.

 • Neteja i recolzament a les instal•lacions de la PT1.

Regar els RCD per evitar la pols.

Regar els RCD per evitar la pols.

Control del tipus de Residus Construcció Demolició.

Regar els RCD per evitar la pols.

Desmantallament dels Residus Voluminosos per la trituració.

Desmantellament dels Residus Voluminosos per a la trituració

Estructura de coordinació i suport

 • Coordinador

 • Encarregat general i de RRHH

 • Encarregat torn matí

 • Encarregat torn horabaixa

 • Encarregat RV

Dades dels treballadors PT1. 2007

Núm de treballadors 64 llocs de feina; mitjana de treballadors 77
Edat 45 % són <  35 anys, 55% són > 35 anys
Nacionalitat 41  Espanya    28  Àfrica subsahariana
2  Reste d’Unió Europea 2  Àmerica Llatina
1 Maghreb  
Gènere 100% Homes  

Taller de voluminosos de la PT1

En el 2007 s’han recuperat uns 89.739 Kg de residus voluminosos a la reutilització dels quals aproximadament un 82% són mobles, un 16 % és línea blanca y un 2 % és línea marró

s
  Entrades Sortides Desguàs Aprofitament
Fusteria 2568 2582   100,55%
Línia Blanca 587 259 328 44,12%
Línia marró 775 748 27 96,52%
Rastre 872 872   100,00%
  4802 2499 355  

Els materials reparats a la PT1 són comercialitzades a les delegacions de la Fundació Deixalles.

AREA CAN CANUT

Activitats

 • Selecció d’envasos lleugers.

 • Neteja d’instal•lacions i maquinària de les instal•lacions de tota la planta: envasos, compostatge i metanització

 • Caracteritzacions de la Fracció Orgànica de Residus Municipals (FORM)

Aquesta activitat se realitzen en dos torns, matí i horabaixa. El torn d’horabaixa és parcial, en perspectives d’incrementar.

envasos envasos

Estructura de coordinació i suport:

 • Coordinadora

 • Responsable de RRHH

 • Encarregat General de Producció i Prevenció de Riscos Laborals

 • Encarregats de torns

Dades dels treballadors Area Can Canut. 2007

Nombre de treballadors 54 llocs de feina; mitjana de treballadors 75
Edat 52 % són <  35 anys, 48 % són > 35 anys
Nacionalitat 58  Espanya     44 Àfrica subsahariana
  Resta d’Unió Europea 4 Amèrica Llatina
4 Maghreb  
Gènere 47 % Homes 53 % Dones

La Planta PT2 esta ubicada a Sta. Margalida, a una finca anomenada Es Corral d’En Serra.

Activitats

 • Selecció de Residus de Construcció i Demolició

 • Selecció de Residus Voluminosos

 • Neteja i recolzament a les instal•lacions de la PT2

Neteja de maquinària PT2

Neteja de maquinària PT2

La estructura del projecte:

 • Coordinador de projecte

 • Encarregat general i responsable RRH

 • 1 encarregat de planta

Dades dels treballadors PT2. 2007

Nombre de treballadors 12 llocs de feina; mitjana de treballadors 13
Nacionalitat 6 Espanya 2 Àfrica subsahariana
2 Resta d’Unió Europea 3 Amèrica Llatina
Gènere 100% Homes  

CENTRES DE TRANSFERÈNCIA I PRETRACTAMENT DE RCD-RV

Hi ha 6 CTPs: Llucmajor, Calvià, Inca, Porreres, Manacor, Artà

Activitats:

 • Recepció de Residus de Construcció i Demolició i Residus Voluminosos

 • Selecció de Residus de Construcció i Demolició

 • Selecció i apilament de residus Voluminos

 • Neteja i recolzament a les instal•lacions de les CTPs

CTP Inca

CTP Inca

Estructura organitzativa

 • Coordinador de projecte

 • Encarregat generals i responsable RRHH

 • 3 encarregats

 • 6 oficials, un a cada planta

Dades dels treballadors CTPs. 2007

Núm de treballadors 17 llocs de feina; mitjana de treballadors 18
Nacionalitat 8 Espanya 7 Àfrica subsahariana
2 Maghreb 1 Amèrica Llatina
Gènere 100% Homes  

Equip transversal de recolzament social de SGR

OBJECTIUS

 • Consolidar els processos d’inserció laboral i vetllar per l’estabilitat laboral de les persones procedents i/o en risc d’exclusió social que treballen en els projectes.

 • Treballar processos d’integració social i cultural amb els diferents col•lectius que conviuen als diferents centres de treball.

 • Desenvolupar estratègies per a la conciliació de producció – recolzament social.

 • Detectar i recercar possibles solucions a les diferents problemàtiques socials que se poden donar a plantes. Establir procediments i protocols d’actuació.

 • Adaptar el pla de formació.

 • Establir protocols de recepció i selecció de personal adequats

 • Adequar l’adaptació al lloc de feina de les persones procedents i/o en risc d’exclusió social.

area social

Activitats

a) Borsa de feina

- Recerca específica de treballadors/es pels projectes SGR.

- Atenció i entrevista personalitzada.

- Orientació laboral

- Recerca en cas de necessitats a través de difusió especialitzada.

749 persones ateses. Contractacions....

Regió Homes Dones Total %
Espanya 153 73 226 30,17
Reste Europa 73 3 16 2,14
Llatinoamèrica 29 20 49 6,54
Magreb 20 8 28 3,74
Àfrica Subsahariana 267 159 426 56,88
Asia 2 2 4 0,53

b) El treball social als projectes SGR

En el 2007, es va configurar un grup de treball per desenvolupar i recollir el treball social realitzat en les plantes.

Línies de feina

 • Pla de formació

 • En el 2007 s’ha adaptat el pla de formació entorn de temàtiques diverses. Els/les treballadors/es de SGR tenen 1 hora setmanal de formació.
  Recerca de recursos externs.

 • Intervencions socials dels/de les treballadors/es amb alguna problemàtica social.

 • Elaboració d'un protocol d'actuació per:

  -Prevenir problemàtiques socials dels treballadors/es

  -Estabilitzar les problemàtiques socials que es detectin

  -Intentar conciliar vida familiar i laboral

  Metodologia de treball:

  1.Diagnòstic (que identifica i qualifica la naturalesa de les problemàtiques de les persones)

  2.Accions (gestions, tràmits, diligències... ),

  3.Seguiment (supervisió dels efectes de les accions en les intervencions)

  area social

Mitjans per a la intervenció:

- Derivació i coordinació amb centres especialitzats i específics.

- Acompanyament als serveis, organismes, institucions, en cas de necessitat detectada.

- Seguiment coordinat amb les entitats involucrades per a valorar i avaluar la evolució.