principis economia solidaria

La metodologia d’actuació de la Fundació Deixalles és activa i participativa amb la implicació diària i constant de tots els actors que fem feina en xarxa: els CMSS com a principals seguidor dels itineraris de la persona usuària; la connexió amb altres serveis que donen suport a través dels seus programes (com CADs); l’Àrea Social de Fundació Deixalles a través dels seu equip tècnic i, finalment, la persona usuària com a darrer responsable de l’èxit de la seva incorporació al mercat laboral.

Principis 1

Les persones, que comencin en qualsevol de les diferents línies, desenvoluparan tasques lligades a l’activitat de recuperació i tractament de residus, únic material amb el que fa feina Deixalles. L’objectiu és millorar, recuperar o consolidar aquelles habilitats socials necessàries per afavorir la seva inclusió social. A través de les entrevistes amb els seus professionals de referència, les persones interessades en acudir a la Fundació, obtindran informació del recurs i de la seva finalitat per tal de valorar la seva predisposició i motivació per iniciar el procés.

Principis 2

Una vegada es realitzi la derivació de la persona des del CMSS de l’Ajuntament de Palma a través del protocol de derivació, el personal tècnic de l’àrea social de la Fundació Deixalles revisarà el document per tal de determinar si l’usuari/a és apte per iniciar alguna de les accions pròpies del projecte, sempre en coordinació directa amb el professional de referència. Cada CMSS decidirà, en primer termini, el programa que considera més adequat per a cada individu/a. Es prepara la proposta d’intervenció, temporalitat i quins seran els objectius perseguits. Tot seguit s’envia un comunicat acordant dia i hora de l’entrevista individual amb la persona usuària.

Principis 3

Quan la persona acudeix, es du a terme una entrevista individualitzada que permet fer un diagnòstic inicial de la situació i valorar les competències a treballar, i s’explica el funcionament i filosofia de la Fundació. Es mostren les instal·lacions i s’ofereix una informació prèvia a la seva incorporació sobre el funcionament dels diferents tallers. Es dona informació dels aspectes que es valoraran durant el seu procés (compliment de normes, puntualitat i predisposició, motivació, higiene personal, qualitat i ritme del desenvolupament de les tasques, responsabilitat…) Es signa un acord de compromís, consentiment d’utilització de les seves dades i full de d’acceptació de normes.

Principis 4

A partir de la informació que es desprèn de la entrevista i del protocol de derivació, es realitzarà un pla de feina conjunt entre l’entitat derivant, la persona usuària i l’equip social de la Fundació. Aquest pla de feina inicial i la situació general de la persona, es donarà a conèixer a la reunió de l’equip de monitors/es per pautar les accions a seguir per a l’aprenentatge de les competències.
El complement del diagnòstic inicial es treballarà durant tot el procés. Per tant, està sempre obert i és susceptible de modificació durant tot el temps de permanència de la persona al servei (no és el cas de la acció de línia 3 per tenir un objectiu diferent, pactat gairebé en exclusiva amb el seu servei derivant).

Principis 5

Les persones que venen a formar part dels tallers rebran el suport, la formació i l’atenció psicosocial necessàries per part de l’equip tècnic, així com una beca en concepte de suport al seu procés que augmentarà en funció del progrés de la fase del projecte en la que es trobi. Les activitats es desenvoluparan als tallers amb la intenció de dotar a les/als participants d’habilitats sociolaborals, coneixements en tractament de residus i medi ambient i prevenció de riscs laborals. Els tallers on es duran a terme aquestes tasques de capacitació i que ofereix la Fundació Deixalles Palma són: Taller de recollida selectiva, Taller de deixalleria, Taller de reutilització d’electrodomèstics i aparells elèctrics, Taller de reutilització i customització de roba, Taller de donació i atenció al públic.

Principis 6

Com a mètode de seguiment intern, es realitzen tutories, per una banda individuals i amb la freqüència que s’estimi oportuna, i per altre costat, grupals per poder exposar temes generals i d’interès comú. Paral·lelament, l’equip de monitors/es acompanya a la persona en tot moment, fent una intervenció de suport directa per poder dur a terme una bona adaptació a la Fundació.
L’establiment de línies de feina es realitzarà en el context de reunions d’equip. Aquestes reunions se realitzaran quinzenalment i en elles participen l’equip de monitors/es amb el personal tècnic social de la Fundació Deixalles

Principis 7

Durant tot el procés de cada una de les línees d’intervenció, es manté la xarxa de treball a través de la informació i coordinació amb els/les professionals de les entitats derivants, amb contactes telefònics o via mail, i entrevistes presencials una vegada al mes, en les que també participa la persona.
Un cop ha finalitzat el temps previst de la persona usuària per treballar o millorar els aspectes demandats pel servei derivant, i/o detectats als diferents tallers, el personal tècnic de l’àrea social enviarà una valoració tècnica per fer el retorn a l’entitat derivant del procés assolit per la persona usuària.
Durant i al final del projecte es durà a terme una avaluació continua i sistemàtica de resultats

Principis 8