Cooperació i Codesenvolupament

La Fundació Deixalles considera molt important la realització de projectes de cooperació amb l’anomenat Tercer Món donat que la sostenibilitat del nostre planeta passa per a que les condicions del tercer món millorin i per que tenim un deute moral. Té, també, entre els seus objectius, el treballar amb el col•lectiu immigrant que arriba a les Illes Balears. Per a això, ha desenvolupat durant els darrers quatre anys una línia de treball que vam denominar “Codesenvolupament” i que hem treballat conjuntament amb Càrites i amb diverses entitats de països d'Equador, Bolívia i Colòmbia i que ha estat finançat per la per la Direcció General de Cooperació de la Conselleria d'Afers Socials.

Cooperació i Codesenvolupament

Una altra de les seves línies de treball és el Comerç just. La Fundació Deixalles contempla entre els seus objectius, l’impuls i difusió del Comerç Just allà on desenvolupa el seu treball entre la ciutadania. És per això que volem desenvolupar la difusió i potenciació del Comerç Just a les seves delegacions.

Cooperació i Codesenvolupament

Pretenem ser un espai que permeti conèixer i practicar un consum responsable facilitant a més que les persones puguin accedir a aquests tipus de productes. Això suposa una passa més en la tasca de cooperació i de treballar per un món més just i solidari.

La Fundació Deixalles considera molt important la realització de projectes de cooperació amb l’anomena’t Tercer Món donat que la sostenibilitat del nostre planeta passa per a que les condicions del tercer món millorin i per que tenim un deute moral

COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT, SEGUIM COOPERANT AMB EL SALVADOR

Des del 1997 la Fundació Deixalles col•labora amb l’Associació de Projectes Comunals del Salvador, PROCOMES, per a la realització de projectes diversos de cooperació.

Cooperació

Anem a començar amb El projecte “Programa de Formació Integral de nins/es pepenador/es (recollidors/es) de l’Abocador d’Apopa” que es va iniciar en el juliol de 2000, tingué per objectiu la inserció socio-laboral de joves pepenadors/es. El projecte consistí en realitzar accions integrals per la millora de les condicions humanes, socials i econòmiques dels joves; les activitats que es realitzaren són per una banda activitats formatives i per l’altra recollida de materials que es pogueren reciclar a 100 empreses. Hem contat amb el suport del Fons Mallorquí de Solidaritat i Cooperació.

Projectes aprovats en els següents anys

 • L’any 2003 es continuà treballant amb ex-pepenadors/es i es va presentar el projecte “Foment de l’educació, recol•lecció i reciclatge” al Fons Mallorquí de Solidaritat.

 • L’any 2004 se presentà al Fons el projecte ”Educació ambiental per la recol•lecció i reciclatge de residus sòlids amb joves als municipis de Ayutuxtepeque i Mejicanos de l’àrea metropolitana de San Salvador”.

 • L’any 2005 se presentà al Fons el projecte ”Enfortiment del procés de compostatge i educació ambiental al municipi de Apopa, San Salvador, El Salvador”. Aquest projecte pretén cercar alternatives de solució a l’absència de cultura de la separació de residus sòlids i a les escasses oportunitats laborals que tenen els/les joves que viuen en l’extrema pobresa.

 • L’any 2006, es presentà al FMSC el projecte ”Enfortiment de les condicions socio-ambientals de dones i joves dels municipis de Llopango y San Salvador”. Aquest projecte pretén cercar alternatives de solució a l’absència de cultura de separació de RSU i a les escasses oportunitats laborals que tenen els/les joves que viuen en l’extrema pobresa.

Cooperació
 • L’any 2007, també es presentà al FMSC el projecte: “Millora de la economia familiar a través de accions de reciclatge en el Municipi de San Salvador”. Aquest projecte està enfocat a enfortir la gestió del maneig integral dels deixalles sòlids a través de la implicació de dones a Empreses Associatives Solidàries.

COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT, CONSOLIDAM LA COOPERACIÓ AMB VENEÇUELA

Les relacions de cooperació amb Veneçuela es fan a través de la ONG EFIP (Equip de Formació, Informació i Publicacions).

La consolidació dels llaços de cooperació, s’inicià el maig de l’any 2001, aprofitant el viatge del president de l’EFIP a París per participar a un esdeveniment sobre Educació Popular, la Fundació Deixalles va presentar la sol•licitud d’una ajuda a la Direcció General de Cooperació de la Conselleria de Benestar Social per organitzar una visita a Balears del president de l’EFIP, Julio Fermín.

L’objectiu de la visita era conèixer per part de l’EFIP les entitats que donaren recolzament a l’EFIP en la situació d’emergència esdevinguda en el 1999.

Aquesta visita per la Fundació Deixalles va suposar la consolidació dels llaços de cooperació entre l’EFIP i la nostra entitat, l’assoliment de nous vincles de col•laboració, la millora del coneixement de les entitats i l’establiment de noves línies de feina conjuntes. La visita es va realitzar en el maig del 2001.

Com a resultat d’aquesta visita les entitats acordaren posar en marxa un projecte d’intercanvi formatiu i planificar línies de treball futures com la posada en marxa d’una experiència de reciclatge de residus urbans en alguna ciutat o estat de Veneçuela.

Dintre d’aquesta línia de col•laboració entre les dues entitats es presentaren els següents projectes:

 • “Gestió socio-ambiental de comunitats urbanes”. Es va presentar el projecte en la convocatòria d’Ajudes a la formació contínua de treballadors de països empobrits convocada per la Direcció General de Cooperació de la Conselleria de Benestar Social. L’estada formativa dels/de les nostres companys/nyes veneçolans/es estava prevista per l’octubre de 2001, però donada la situació sociopolítica del país l’estada es va retardar pel gener del 2002.

 • “Inserción social y laboral mediante el aprovechamiento y gestión de residuos urbanos en el Estado de Vargas”. Projecte desenvolupat durant l’estada pels companys de l’EFIP i presentat a la Direcció General de Cooperació del Govern Balear dins la convocatòria del any 2002 i que va ser aprovat, i al Fons Mallorquí de Solidaritat i Cooperació per ser cofinançat.

 • Per donar continuïtat a aquesta activitat i recolzar l’assessorament tècnic del projecte es va presentar a la Direcció General de Cooperació dins la convocatòria de “Ajudes per col•laboracions tècniques de professionals de les illes en projectes de cooperació, any 2003”, l’estada de dues persones de la Fundació Deixalles a Veneçuela. El 2003 partiren cap a Caracas, dues persones de la Fundació, on romangueren durant 16 dies per fer una tasca d’assessorament i recolzament tècnic.

El projecte de Vargas està funcionant en l’actualitat des del 2003. Fan recollida selectiva de paper, vidre, envasos de plàstic i llaunes d’alumini, en clubs privats, hotels, comerços, licoreres i escoles. El seu principal objectiu es la consolidació del projecte, augmentant el nombre de centres on es fa la recollida i consolidar i ampliar les relacions amb les administracions. En aquests moments són el referent en Veneçuela en temes de recollida selectiva.

Continuant amb la nostra tasca, durant l’any 2003 es va presentar al Fons Mallorquí el projecte “Inserción social y laboral a partir del aprovechamiento de residuos sólidos urbanos en el Estado de Vargas”, que va ser aprovat .

En el 2004 i 2005, continuant amb la mateixa línia de cooperació i amb l’estratègia establida per la Fundació Deixalles i l’EFIP pel desenvolupament del projecte d’inserció i reciclatge a Veneçuela, presentàrem el projecte a la Direcció General de Cooperació per començar les actuacions en el municipi de San Francisco i recolzar a Vargas.

Cooperació

El 2006, es continuà l’estratègia de suport però aquesta vegada es donà suport a un projecte de promoció, suport a la creació i enfortiment d’iniciatives locals de recuperació i reciclatge a diverses estats de Veneçuela. En el 2007, continuem fent feina amb l’EFIP, aquesta vegada mitjançant una nova figura administrativa que va sorgir a Veneçuela: “los Consejos Comunales”, eina de desenvolupament local, i presentàrem el projecte: Desarrollo comunal y ambiental comunitario a través de los Consejos Comunales”.

La Fundació Deixalles té, entre els seus objectius, el treballar amb el col•lectiu immigrant que arriba a les Illes Balears. Per a això, ha desenvolupat durant els últims quatre anys una línia de treball que vam denominar “Codesenvolupament” i que hem treballat conjuntament amb Càrites a Balears i amb diverses entitats de països d'Equador, Bolívia i Colòmbia i finançat per la per la Direcció General de Cooperació de la Conselleria de Afers Socials, Cooperació i Imnigració.

Codesenvolupament

El codesenvolupament és el punt de trobada per a millorar la capacitat d'integració social i econòmica dels i de les immigrants residents en les Illes Balears d'una banda, i per a millorar les condicions de vida dels països dels quals provenen per una altra; en definitiva, una aposta per l'eficàcia i el treball en xarxa en un món cada vegada més globalitzat i interrelacionat

És per això que aquest Macroprojecte vincula les accions a Equador, Bolívia i Colòmbia, amb unes altres que es desenvolupen aquí en les Illes Balears. El fet migratori, una constant del nostre temps recent, s'han convertit en un fenomen cultural, polític i econòmic que incideix directa o indirectament en tots els camps del quefer, en tots els pobles. Les migracions generen innombrables dificultats tant en els països d'origen com en països de trànsit i destinació, però també són una gran oportunitat per al desenvolupament en tot sentit, per a les persones emigrants, però també per a les quals es queden i fins i tot per a qui les acollim.

Els quatre eixos de treball que constituïxen les estratègies d'acció del Macroprojecte:

INTERCULTURALIDAD I CIUTADANIA.- En aquesta estratègia s'inclouen totes aquelles accions desenvolupades tant en el Sud com en el Nord que pretenen la dignificació de les persones i els col•lectius, la millora de la seva autonomia, la consecució de ciutadanes i ciutadans lliures i iguals davant la llei. S'inclouen aquí els Serveis socials jurídics, les accions de formació d'agents i professionals, activitats d'enfortiment del teixit associatiu en les diferents regions on s'intervé, així com accions de suport a emigrants i les seves famílies, accions de sensibilització en general, etc. En les Illes Balears cobren especial importància en aquesta estratègia les accions tendent a la promoció d'espais de convivència intercultural

DESENVOLUPAMENT.- Com àmbit des del qual s'implementaran totes les accions tendents a millorar les oportunitats i capacitats de desenvolupament, en concret:

 • Accions relacionades amb la producció agrícola i pecuària

 • Accions relacionades amb les xarxes de comercialització, tant en el plànol local, nacional i internacional.

 • Accions relacionades amb l'accés a la terra i els recursos jurídics i organitzatius necessaris

 • Accions relacionades amb els útils financers comunitaris que promoguin el microcrédit en origen i destinació; l'enfortiment d'estructures financeres locals. entre la població immigrada i la societat d'acollida

COMUNICACIÓ I TREBALL EN XARXA.- Aquest eix tracta de potenciar tant la comunicació interna en el Macroprojecte així com l'externa, a través de les trobades “andines”, intercanvis, etc.; campanyes informatives i formatives aquí i allà; publicació de materials; actuacions sobre els mitjans de comunicació locals, presència mediàtica, etc., jornades i col•laboracions amb/de professionals de la comunicació. En conclusió, en aquest eix s'engloben:

 • Accions relacionades amb la necessitat de comunicació interna.

 • Accions relacionades amb la comunicació cap a l'exterior.

 • Accions relacionades amb la promoció de la comunicació entre els/les emigrants i les seves comunitats d'origen

SOSTENIBILITAT.- És una estratègia transversal a tot el Macroprojecte, per això contemplaria:

 • Aspectes relacionats amb l'enfortiment institucional

 • Accions relacionades amb la sostenibilitat dels nostres projectes i processos. En les seves tres dimensions: econòmica, institucional i social.

 • Accions relacionades amb l'investigació, en tres vessants:

  • Investigació de mercats, de possibilitats de comercialització i d'una identitat pròpia

  • En la Investigació de la realitat migratòria tant en origen com en destinació

  • Investigació sobre útils financers que abordin la dimensió micro-econòmica de la migració.

 • Accions relacionades amb la sistematització de l'experiència a fi de generar coneixement entorn de l'àmbit del codesenvolupament.

 • Accions que afavoreixin l'acostament a estratègies globals nacionals i una estratègia global andina, articulada entorn d'aliances nacionals i regionals d'institucions que treballem en la mateixa perspectiva de relacionar les migracions amb el desenvolupament

LES ACCIONS DESENVOLUPADES PER LA FUNDACIÓ DEIXALLES HAN ESTAT LES SEGÜENTS:

LA DIVERSITAT A ELS SERVEIS DE GESTIÓ DE RESIDUS

Aquest Project es desenvolupa a les plantes de selecció i tractament de residus on la Fundació Deixalles gestiona als/a les treballadors/es.

Codesenvolupament

Els objectius plantejats d'aquest projecte són els següents:

 • Establir processos de recepció de demandes de treballadors/es immigrants

 • Detecció de possibles “llacunes“ a treballar amb les persones immigrants i definició d'un itinerari d'inserció sociolaboral

 • Realitzar un seguiment de les persones immigrants que accedeixen a un lloc de treball

 • Treballar processos de convivència i intercanvi cultural en les Plantes de tractament de Residus de la Fundació Deixalles

Es desenvolupen dues línies de treball que són complementàries però en diferents adreces:

A. En aquest any 2007, han ingressat en borsa 749 persones. D'aquestes, les nacionalitats més representatives són la senegalesa i l'espanyola. Com es pot observar, el 70% de les persones que estan en borsa són estrangeres amb una presència fonamental de l’Àfrica Subsahariana

Codesenvolupament

De les 749 persones que han ingressat en borsa, 218(30%) han anat a treballar a plantes.

B. Derivacions realitzades :

 • Classes de castellà

 • Tramitació de consultes relacionades amb estrangeria

 • Permís de conduir

C. Accions formatives.

S'ha desenvolupat l'adaptació del material formatiu a les diferents necessitats de les persones que treballen en plantes. Quant a d’idioma i la capacitat de comprensió.

També s'ha desenvolupat accions formatives dirigides a les emprenedores i als emprenedors immigrants, detectant un nombre important de persones amb negocis al seu país. S'ha desenvolupat un curs de formació dirigida als/a les encarregats/ades de plantes, coordinadors/es i personal d'administració d’“Interculturalidad”.

Així mateix, hem previst la promoció de persones del col•lectiu immigrant mitjançant la seva participació en cursos de formació d'”Habilitats directives”, per a ocupar posteriorment càrrecs de major responsabilitat

Codesenvolupament

EMPRENEDORS/ES IMMIGRANTS

Codesenvolupament

Mitjançant la present activitat pretenem donar suport a aquell col•lectiu més vulnerable per les seves circumstàncies socials, perquè puguin emprendre la seva pròpia activitat econòmica, amb l’objectiu d’aconseguir inserir-se dins el mercat laboral i també dins el teixit social i empresarial de la nostra comunitat. L’objectiu és que el desenvolupament d’aquesta activitat empresarial els permeti superar les dificultats socials que a l’actualitat no els permeten tenir una relació laboral digne i estable, i que els mantenen exclosos socialment. Més lluny d’aquests objectius, trobam el desig de què amb aquestes activitats econòmiques els/les emprenedors/es puguin implicar-se activament en la millora de la situació econòmica i social dels seus països d’origen.

Codesenvolupament

Que fem?

La nostra tasca es materialitza amb el suport a petits/es emprenedors/es o grups d’emprenedors/es a Mallorca, suport que es proporciona a partir del moment en què una persona té la inquietud de posar en marxa la seva pròpia empresa i no té una data de caducitat, el nostre suport és continu, ja que és tant important el suport en el moment de constituir l’empresa com per consolidar-la i mantenir-la en el temps.

El nostre objectiu no és quantitatiu, no desitgem que moltes empreses es posin en marxa, sinó que les que ho aconsegueixin es puguin consolidar en el temps, puguin garantir un sou digne a la persona o persones que l’emprenen, i es tracti d’una activitat on la seva gestió es faci des dels principis de l’economia social i solidària; i si l’activitat en qüestió ho permet, es puguin iniciar una important tasca de codesenvolupament.

Entre les accions que desenvolupem podem destacar: el suport en valorar les idees de negoci; analitzar la seva viabilitat; donar suport a l’emprenedor/a perquè pugui elegir el moment adequat per iniciar la seva aventura empresarial; suport en analitzar si a nivell formatiu l’emprenedor/a està o no preparat per desenvolupar l’activitat, i si cal planificació de la formació necessària per a l’emprenedor/a i suport en la recerca dels recursos formatius; suport en l’elaboració del pla d’empresa; assessorament i suport en la tramitació del permís de treball por compte pròpia davant estrangeria; suport a la recerca de financiació; informació i suport en la tramitació d’ajuts i subvencions; assessorament i suport en la planificació de la política de màrqueting, etc.

Codesenvolupament

Dades

Des de principis de 2005 fins a l’actualitat hem atès un total de 311 persones, pràcticament en paritat pel que fa a sexe. Les nacionalitats més representatives són són l’argentina, colombiana, uruguaya, equatoriana i búlgara en aquest ordre. Majoritàriament (el 73,95%) es tracta de gent jove de entre 25 a 45 anys i formada, amb educació post-obligatòria (el 34% dels casos) i amb estudis universitaris en el 28,30 % dels casos.

Entre la tipologia de negocis més demandats destaquen els negocis de restauració, els comerços de proximitat i els serveis professionals vinculats al sector de la construcció. Per altra banda trobem els negocis més propensos a impulsar la millora econòmica de les comunitats d’origen dels promotors, es tracta de negocis d’importació de productes (normalment artesania), locutoris, etc. La tipologia de negocis es molt diversa i innovadora.

Al llarg d’aquests anys s’han posat en funcionament un total de 54 empreses que han generat 66 llocs de feina.

El passat mes de febrer de 2008 va néixer la iniciativa de crear una Xarxa d’Emprenedors Socials (XES), formada per emprenedors/es que ja sigui pel seu perfil social, pel tipus de negoci que impulsen o per la forma de gestionar-lo s’emmarquen dins els principis de l’economia social i solidària i la filosofia del codesenvolupament

Els objectius d’aquesta xarxa són principalment donar un suport més personalitzat a emprenedors/es socials i aconseguir i impulsar un suport mutu entre els/les propis/es emprenedors/es, intercanvi d’experiències, serveis, compartir proveïdors, fer tasques conjuntes de promoció per aconseguir una major visibilitat pública dels negocis, etc.; d’aquesta forma es possibilitarà una major integració social i laboral dels/de les promotors/es i un més probable èxit empresarial.

Com a eina de comunicació per reforçar la Xarxa d’Emprenedors Socials i donar-li una imatge pública, el passat mes de febrer es va crear un blog del servei (www.emprenedorsimmigrants.org), el qual s’actualitza periòdicament. Un espai d’internet on es penja informació relativa als integrants de la XES, informació d’utilitat pels/per a les emprenedors/es (ajuts i subvencions, cursos formatius, canvis normatius, ...), informació sobre les entitats que promouen el projecte, informació sobre el servei, etc.

Sinèrgies amb altres serveis i entitats

Al llarg d’aquests anys s’ha mantingut contacte amb altres entitats i serveis, contacte que ens ha servit per compartir informació sobre normativa d’estrangeria i procediments davant aquesta administració, i compartir i intercanviar opinions sobre casos específics d’usuaris/es. A més aquests contactes han provocat que aquestes entitats han sigut i són la principal font de difusió del nostre servei, el 41% dels/de les usuaris/es del servei venen derivats per aquestes entitats; el 48% venen per boca a boca i la resta a través de publicitat del propi servei, notícies a premsa, entitats bancàries, etc.

COMERÇ JUST A EIVISSA

El comerç just desenvolupa una línia de treball que ens permet comercialitzar productes que provenen de països en vies de desenvolupament i que han estat produïts en unes condicions dignes de treball i pels quals es paga un preu just.

Codesenvolupament

La Botiga Solidària, oberta des d'octubre del 2003 a Eivissa, promociona i ven productes de comerç just, així com desenvolupa campanyes de sensibilització

Entre las activitats que desenvolupen podem comentar les següents:

S'han incrementat les vendes en aproximadament un 41% respecte a l'any 2006. Això podria ser a causa de l’augment de la venda en institucions públiques així com les vendes en general. S'ha realitzat un esforç de sensibilització en les institucions públiques, participant tots els ajuntaments de la illa, excepte un.

Participació en diverses activitats públiques i celebracions: Dia de Sant Jordi, Fira de les Entitats Solidàries, Festa del Fons Pitiús de Cooperació, Dia del Comerç Just, Participació en la campanya d’Intermón, participació en la fira de Comerç Just organitzada per la Direcció General de Cooperació del Govern de les Illes Balears, participació en “la Diada Intercultural” del municipi de San José.

S'ha engegat un servei de catering i pausa cafè de comerç just per a reunions organitzades sobretot per entitats públiques. Aquesta activitat ha començat a l'octubre i s'han realitzat vuit caterings amb bons resultats en qualitat i acceptació per part de les entitats.

Codesenvolupament

En relació a la línia de col•laboració amb Camari (comercialitzadora de productes de comerç just a Equador), i després de la visita in situ dels seus projectes a l'any 2006, hem mantingut la realització de comandes, augmentant el volum de les compres.

ITINERARIS DE INSERCIÓ AMB COL•LECTIUS INMIGRANTS

Desenvolupament de itineraris de inserció sociolaboral de persones immigrants a els tallers de la Fundació Deixalles.

Com canviar el món anant de compres

Comerç just

Les relacions comercials són una de les causes de les grans desigualtats entre països rics i pobres.

Les empreses multinacionals paguen preus molt baixos als al/a les treballadors/es i als/a les productors/es de matèries primeres d’Àsia, Àfrica i Amèrica Llatina.

El comerç just intenta canviar aquesta situació d’injustícia comercialitzant els productes de petits grups de productors del tercer món.

El comerç just garanteix als/ a les productors/es:

 • Preu just per als seus productes.

 • Pre-finançament de les compres.

 • Relació comercial a llarg termini.

Els/les productors/es han de complir els següents criteris :

 • Sous i condicions de feina dignes

 • Sense explotació infantil

 • Igualtat entre homes i dones

 • Funcionament democràtic

 • Respecte al medi ambient

 • Desenvolupament comunitari

Comerç just

La Fundació Deixalles potencia el Comerç Just

La Fundació Deixalles contempla entre els seus objectius, l’impuls i difusió del Comerç Just allà on desenvolupa el seu treball entre la ciutadania. És per això que volem desenvolupar la difusió i potenciació del Comerç Just a les nostres delegacions.

Pretenem ser un espai que permeti conèixer i practicar un consum responsable facilitant a més que les persones puguin accedir a aquests tipus de productes. Això suposa una passa més en la tasca de cooperació i de treballar per un món més just i solidari.

Mallorca
Des de fa diversos anys desenvolupem petites accions de sensibilització i informació del comerç just en els diferents pobles on estem presents .Així mateix, acostàrem els productes de comerç just als ciutadans/as mitjançant els nostres punts de venda.

Comerç just

Punts de venda :

 • Deixalles Sóller .Ctra. Desviament, 48

 • Deixalles Felanitx. Antoni Maura, 30

 • Deixalles Palma .c. Son Gibert 8A

 • Deixalles Llevant .c. Fuster ,12,13 Polígon Capdepera

Botiga Solidària a Eivissa

Comerç just

El 28 d'octubre de 2003 varem inaugurar la primera botiga de comerç just d'Eivissa. És una iniciativa de la Fundació Deixalles, amb el suport de les ONG del Fons Pitiüs de Cooperació

Això suposa una passa més en la tasca de cooperació i de treballar per un món més just i solidari des d'Eivissa.

A més de vendre productes del Tercer Món, la Botiga Solidària pretén ser un espai de difusió i conscienciació dels valors del comerç just i responsable.

A la botiga pots trobar, entre moltes altres coses, productes d'alimentació, objectes de decoració i regals, coses útils per a la casa, bijuteria, camisetes, jocs, llibres, vídeos, etc.